Bestyrelsesmøde Vedersø Klit Grundejerforening                   Retur
onsdag den 4. april 2012 kl. 14.00 afholdt hos 
Feriehus Udlejningen - Havvej

I mødet deltog: Bodil, Bjarne, Preben, Steen og Jens Peter

Dagsorden:

1 Referat.

Godkendelse af referat fra mødet den 11. februar 2012.

Der har ikke været indsigelser. Ref. er lagt på hjemmesiden

2 Referat af

Møde med Ringkøbing Skjern kommune ved Ole Kamp, Vedersø Klit Grundejerforenings bestyrelse, Feriehusudlejningen og Klitferie afholdt den 23. marts 2012.

Referatet er vedlagt. Der foretages gennemgang, med henblik på opfølgning som følger:

Områdets generelle tilstand. Kystdirektoratet tilskrives vedr. klitternes tilstand efter vinterstormene for at afklare, hvilke initiativer der vil blive taget for at udbedre skaderne i klitterne. Opgaveansvarlig Jens Peter.

Brev udsendt til grundejere med brandfarlige faskiner. Brevet lægges på hjemmesiden. Samtidig blev der udtrykt glæde over, at en række grundejere havde taget brandchefens advarsler ved sidste års generalforsamlingen alvorligt og havde foretaget oprydning.

Det besluttedes ved generalforsamlingen at tilbyde koordinering af flisning for de grundejere, der måtte være interesserede. De pågældende grundejere betaler direkte til entreprenøren.

Småhuse. Det søges afklaret ved generalforsamlingen, om der ønskes et tillæg til lokalplanen således, at der udover 120 m2 kan opføres småhuse, på f.eks. 12 m2, så vi med den ændring kan imødegå opførsel af småhuse i strid med lokalplanen. Småhuse skal opføres efter samme retningslinjer som sommerhusene.

Vedr. hotellet afsøger Bodil evt. muligheden for, om Realdania kunne være interesseret i at gå ind. Opgaveansvarlig Bodil, Henrik fra Klitferie og Jens Peter.

Løft af området og evt. legeplads. Bodil, Preben og Henrik fra Klitferie er opgaveansvarlig.

3 Kassereren.

Der orienteredes om kassebeholdning og ganske få medlemmer, der er i restance.

4 Generalforsamling

Afholdes fredag den 27. juli 2012. kl. 19.00 i Vedersø Sognegård

Kassereren har booket lokaler.

5 Blåt flag og strandrensning 2012.

Preben er ansvarlig for forplejning efter samme koncept som tidligere.

Bjarne ansvarlig for udsendelse sammen med Blåt Flag organisationen. Porto bør betales af Blåt flag organisationen/Ringkøbing Skjern kommune, idet vi ikke kan anvende Blåt flag udsendelsen til indkaldelse af generalforsamlingen, da vi så indvarsler generalforsamlingen mere end 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Referent

Preben Sørensen

 

Referat

Møde med Ringkøbing Skjern kommune ved Ole Kamp, Vedersø Klit Grundejerforenings bestyrelse, Feriehusudlejningen og Klitferie.

Mødet afholdt kl. 16.00 fredag den 23. marts 2012 hos Klitferie - Havvej

Dagsorden:

1 Velkomst og præsentation.

I mødet deltog formanden for Miljø og Teknikudvalget Ringkøbing /Skjern kommune Ole Kamp, Henrik og Johannes fra Klitferie. Bodil Hagild, Steen Gade, Preben Sørensen og Jens Peter Vernersen fra Grundejerforeningen.

Der var afbud fra Jørn fra Feriehusudlejningen (sygdom) og fra Bjarne Sørensen Grundejerforeningen (udrejst).

2 Besigtigelse af områdets generelle tilstand.

Man startede mødet med en besigtigelse af Havvej. Der var enighed om, at Havvej trænger til en renovering med et gruslag for at hæve vejbanen, så regnvand kan ledes bort.

Vejens afgrænsning med telefonstolper er i en sådan forfatning, at der bør ske en fornyelse. Der søges en mere æstetisk løsning end gamle telefon stolper. Der var enighed om, at der fortsat er behov for en afgrænsning af vejen, samt at gående og kørende trafik søges holdt adskilt.

Vejformanden kontaktes med henblik på en løsning evt. med inddragelse af Ole Kamp.

Hvad angår strandens tilstand, er det kystdirektoratet, der har ansvaret, hvorfor der rettes henvendelse til direktoratet om en udbedring af de skader, der er sket på stranden under vinterstormen. Ansvarlig Henrik Klitferie.

 Kystdirektoratet |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |  Fax +45 99 63 63 99  |  kdi@kyst.dk  

Der blev nævnt, at grundejerforeningen havde modtaget en henvendelse om, at der er lavet en ekstra udkørsel fra Bankvej til Klitvejen, samt at der har været opsat reklamebannere om Bed and Breakfast på ejendommen Bankvej 2. Bannerne er nu nedtaget. Derudover er der modtaget henvendelse om, at skiltning ved udkørslen fra Bankvej til Klitvej skulle være flyttet.

Reklamebannere er i strid med lokalplanen.

Ansvarlig for opfølgning Ole Kamp

3 Opfølgning af sidste års møde med Ringkøbing Skjern kommune. Ref. Fra mødet i 2011 er vedlagt.

Referatet fra sidste års møde blev gennemgået. Af de emner, der blev drøftet, er der taget initiativer samt afklaring vedr. myndighedsudøvelse, vinduer og døre, dagrenovation, Skyline antenner og 120 m2 arealbegrænsning. Disse punkter ses at være løst.

Hvad angår affyring af raketter i nytåret, sker det fortsat i enkelte tilfælde, uanset at der er under 200 m til nærmeste stråtækte ejendom. (I medvind 400 m).

Ole Kamp oplyste, at det var i orden, hvis grundejerforeningen opsatte skilt ved den sydlige indkørsel til Vedersø Klit, hvoraf det fremgår, at raketter er forbudt i området. Skilte er dog uden retsvirkning. Grundejerforeningen forsøger at skaffe et skilt som opsat i Vester Husby og forestår opsætningen. Der er fortsat småhuse i området opført i strid med lokalplanen, idet småhuse skal opføres som sommerhuse og tækkes med strå. Emnet tages med ved generalforsamlingen, men det er kommunen, der har ansvaret for håndhævelsen af lokalplanen også på dette område.

Der blev drøftet et tillæg til lokalplanen, hvoraf det kunne fremgå, at der udover de 120m2 bebyggelse kunne opføres småhuse på et max antal m2. Der blev ikke taget stilling til spørgsmålet. Hvad angår brandfare i Vedersø Klit området, har en række grundejere efter opfordringerne fra sidste generalforsamling foretaget oprydning i faskiner, der vil være meget brandfarlige under tørke. Der er dog fortsat brandfarlige faskiner, og der opfordres til en oprydning inden sommertørken

4 Hotellet

Orientering om det møde, en række interessenter havde holdt den 10. marts 2012. Brev til kurator vedlagt. Er Ringkøbing Skjern kommune involveret i hotellets fremtidige eksistens?

Da der er indgivet konkursbegæring, er initiativretten hos kurator. Der var enighed om, at et lille hotel med spisested var det ønskelige for området. Det undersøges, om Realdania kan og vil gå ind og tage initiativer, der kunne løfte hotellet. Opfølgning Henrik og Bodil.

5 Udvikling af Vedersø Klitområdet, samt hvilke planer Ringkøbing/Skjern kommune har for Vedersø Klit området – tovholder for området Henrik fra Klitferie, Bodil Hagild og Preben Sørensen.

Bodil orienterede om de drøftelser, der har været i bestyrelsen om et løft af området Vedersø Klit under respekt for områdets særpræg. Der havde været drøftet, om der kunne etableres en mindre legeplads på kommunens areal ved molokkerne.

Henrik og Bodil viste billeder af legeredskaber, der er i pagt med naturen.

Der arbejdes videre med projektløft af området. Ole Kamp afklarer om den kommunale grund kan anvendes til legeplads. Jens Peter nævnte, at et endeligt projekt skulle fremlægges på generalforsamlingen i juli 2012

6 Strandrensning, Blåt flag og kommunens opfølgning af strandrensning, herunder fordeling af udgifter i forbindelse med strandrensning.

Ole Kamp oplyste, at ”Gården” i Hvide Sande foretager opfølgende strandrensning, efter at Grundejerforeningens medlemmer har foretaget den årlige strandrensning Grundlovsdag.

Der var enighed om at undersøge muligheden for at foretage en ekstraordinær strandrensning af et mindre stykke af stranden. Henrik foretager det videre fornødne vedr. en afklaring og evt. ansøgning til relevante myndigheder.

Der skete ikke en afklaring vedr. fordeling af udgifter, idet kassereren var fraværende.

7 Orientering om initiativer og henvendelse til Holstebro kommune vedr. blanding af kørende og gående trafikanter på Øhusevej samt initiativer vedr. bedre sikring af krydset Øhusevej – rute 181. Aftalen med Holstebro kommune er, at der foretages en besigtigelse af trafikale forhold, når turistsæsonen går i gang. Blanding af kørende og gående trafik rækker også ind i Ringkøbing Skjern kommune.

Jens Peter gav en orientering om initiativer i forhold til Holstebro kommune, samt om at der ville blive foretaget en besigtigelse af forholdene, når turistsæsonen er i gang. Ole Kamp ville følge op i forhold til Ringkøbing Skjern Kommune.

8 Nytårsskyderi i Vedersø Klit, og manglende skiltning ved den sydlige indkørsel til Vedersø Klit.

Blev behandlet under pkt. 3

9 Udbedring af Havvej, der ligger under terræn, hvorfor der ofte står vand på vejen.

Der er indgået aftale med vejformanden om udbedring.

Blev behandlet under pkt. 2

Med venlig hilsen

Jens Peter Vernersen

Vedersø Klit Grundejerforening

Referent

 
Referat af møde med Grundejerforeningens bestyrelse og Ringkøbing – Skjern kommune (RKSK). Afholdt den 28. marts 2011 kl. 11.00

Mødet blev afholdt Lars Murersvej 27 – Vedersø klit.

I mødet deltog fra kommunen formanden for miljø og teknik udvalget Ole Kamp og
Gunner Frandsen afdelingsleder. Teknisk forvaltning

Fra bestyrelsen Preben Sørensen , Bjarne Sørensen, Steen Gade og Jens Peter Vernersen .

Bodil Hagild var forhindret.

Mødet blev afholdt for at drøfte en række udeståender mellem RKSK og grundejerforeningen.

Følgende punkter var på dagsordenen.

1.     Myndighedsudøvelse og håndhævelse i forhold til lokalplanen.

2.     Godkendelser af nye vinduer og døre specielt i delområde 1.

3.     Dagrenovation.

4.     Skyline Internet antenner.

5.     Affyring af raketter og fyrværkeri i forbindelse med nytåret.

6.     120 m2 begrænsning i henhold til lokalplanen samt afgørelsen om, at overbyggede terrasser ikke indgår i de 120 m2 .

7.     Opførelse af småhuse uden kommunal godkendelse.

8.     Brandfare i Vedersø Klit Området.

Ad 1 Håndhævelse og myndighedsudøvelse.

Der var enighed om, at myndighedsudøvelse og håndhævelse af lokalplanen er
en myndighedsopgave. Grundejerforeningen som sådan forhandler med myndighederne i overensstemmelse med gældende vedtægter, men foretager
som sådan ikke myndighedsudøvelse, der er en kommunal opgave.

Ad 2 Døre og vinduer område 1.

RKSK udarbejder en administrationsvejledning for udskiftning af døre og vinduer i delområde 1, der overholder retningslinjerne i lokalplanen, men der forsøges en smidiggørelse, så godkendelse af træ/alu vinduer og døre kan foretages uproblematisk.

Gunner Frandsen er tovholder på opgaven, og der sikres politisk godkendelse af administrationspapiret.

Ad 3 dagrenovation.

RKSK afhenter fortsat dagrenovation som ønsket af grundejerforeningen, idet aftalen med afhentningsselskabet er forlænget.

Som grundejerforeningen tidligere har tilkendegivet overfor kommunen, er grundejerne ansvarlige for almindeligt vedligeholdte private fællesveje i området og fremkommelighed i forhold til træer og buske.

Afhentningsselskabet skal ved sin kørsel tage hensyn til, at der køres på grusveje med mange sommerhusgæster, hvorfor kørslen afpasses efter disse lokale forhold.

Der henvises i øvrigt til grundejerforenings brev af 9. oktober 2010 til RKSK.

Ad 4 Skyline antenner.

RKSK betragter ikke Skyline Internet antenner som paraboler, idet der ikke er tale om en parabol, hvorfor der ikke er indvendinger imod opsætning af udvendige skyline Internet antenner.

Ad 5 Nytårsfyrværkeri

Det aftaltes, at Gunnar Frandsen tager kontakt til brandberedskabet for at afklare, hvilke muligheder der er for at opsætte skiltning ved den sydlige indkørsel om forbud mod fyrværkeri
i Vedersø klit, samt afklare hvilke yderlige muligheder der er for at afværge brandfare i forbindelse med nytåret.

Ad 6 Arealbegrænsning.

Kommunen orienteredes om bestyrelsens beslutning ved mødet den 20. februar 2011 om at sætte 120m2 arealbegrænsningen på dagsorden ved den kommende generalforsamling.

Beslutningen i bestyrelsen var:

 Beslutning.

”Spørgsmålet om lokalplanens m2 tages med som et punkt på generalforsamlingen. Forud for generalforsamlingen vil der være mulighed for debat - evt. på hjemmesiden. Frode foretager det nødvendige vedr. debatforum om lokalplanen på hjemmesiden.

Ad 7 Småhuse. 

Småhuse, der opføres i området, skal overholde de i lokalplanen fastlagte retningslinjer, og indgår i lokalplanen. Der var en diskussion om, hvorvidt småhuse kunne opføres udover de 120 m2 . i lokalplanen. Lokalplanen er dog på dette område præcis, hvorfor det vil kræve en ændring af lokalplanen, såfremt der skal være mulighed for at opføre småhuse udover de 120 m2 . Småhuse skal opføres efter samme standard som øvrige sommerhuse i Vedersø klit, dvs. småhuse også skal tækkes med strå. Alt andet vil være i strid med lokalplanen, og kommunen kan udøve sin myndighed, hvis småhuse er opført i strid med gældende regler,

Der var ikke fra kommunens side nogen umiddelbar overvejelse om at ændre lokalplanen, da dette kræver betydelige ressourcer fra kommunens side.

Bestyrelsen var da også af den opfattelse, at det var vigtigt at stå vagt om lokalplanen.

Ad 8 Brandfare i Vedersø området.

Da der i Vedersø Klit Området er betydelig brandfare, var der enighed om at tage kontakt til det kommunale beredskab for at afklare, hvilke initiativer der kan tages fra myndighedernes side for at begrænse brandfare. Gunnar Frandsen er tovholder. En repræsentant fra brandmyndighederne inviteres med til generalforsamlingen fredag den 29. juli 2011.

Referent

Jens Peter Vernersen

 

Vedersø Klit den 12. marts 2012

 

Advokat Michael Appel

Dalgasgade 25,8.

7400 Herning

 

Vedr. Vesterhavshotellet Vedersø Klit under konkurs:

Grundejerforeningerne i Vester Husby og Vedersø klit samt en række interessenter havde lørdag den 10. marts 2012 et møde for at drøfte situationen omkring Vesterhavshotellet Vedersø Klit.

Der var enighed om, at hotellet er et vigtigt aktiv for området, såvel når det
drejer sig om arbejdspladser på hotellet, som når det drejer sig om at tiltrække gæster til området. Det er derfor afgørende for deltagerne i mødet, at hotellet sælges til en køber, der vil bringe hotellet i drift.

Da hotellets fremtid ligger deltagerne i mødet meget på sinde, drøftedes, om vi kunne tage initiativer, der kunne bidrage til fremtidig drift af hotellet. For at afklare dette er det vigtigt for os at få et overblik over ejerforholdene til hotellet.

Vi håber derfor, at kurator vil være os behjælpelig med at oplyse følgende:

1 Ejerforeningens bestyrelse, og hvem tegner i det daglige ejerforeningen.

2 Ejerforeningens vedtægter

3 Tilbudsoplysninger i forbindelse med kurators formidling af salg af hotellet, herunder om der skal afgives samlet tilbud for hele hotellet, eller om der skal afgives tilbud på enkelte anparter i hotellet.

4 Er der besluttet en frist for afgivelse af tilbud på hotellet?

5 Er der indhentet indsigt i panteforholdene i de enkelte ejerlejligheder, eksempelvis ved at kurator har indhentet friske tingbogsoplysninger på ejerlejlighederne, og er det muligt for os i givet fald at få tilstillet en kopi heraf.

Deltagerne håber, kurator vil være os behjælpelig med ovenstående oplysninger samt evt. andre oplysninger, der måtte være relevante for vore videre initiativer.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Vester Husby                     Grundejerforeningen Vedersø Klit

Niels Sandgaard                                                Jens Peter Vernersen

Formand                                                           Formand

 

Kære Jens Peter

På baggrund af din forespørgsel om sikring af vejkryds Klitvej - Øhusevej, samt regulering af trafikken på Øhusevej, har jeg undersøgt sagen i Trafik og ParkAfdelingen, Teknik og Miljø, der har givet følgende tilbagemelding.

Holstebro Kommune har naturligvis stor interesse i at sikre færdslen bl.a. i vores sommerhusområder, men det er også nødvendigt at sikre fremkomligheden for de trafikanter der færdes over større afstande.

Du har ret i, at sommerhusområdet øst for Klitvej på nuværende tidspunkt er udbygget med mere end 25 huse, men området er ikke fuld udbygget endnu. Som også Politiet påpeger i deres behandling af sagen, er krydset ikke uheldsbelastet, der køres generelt ikke med højere hastighed på Klitvej end det tilladte og oversigtsforholdene er gode. Det kan derfor være vanskeligt at finde begrundelse for en hastighedsnedsættelse og i denne type sager skal politiet og vejmyndigheden være enige herom.

På Øhusevej er der hastighedsbegrænsning på 40 km/t og trafiktællinger viser heldigvis også at dette overholdes. Gennemsnitshastigheden er på 33 km/t.

Generelt vil Holstebro Kommune gerne have cykelstier, men midlerne er jo som bekendt begrænset og derfor må der prioriteres. På nuværende tidspunkt er en sti langs Øhusevej derfor ikke aktuel.

Trafikchikaner opstilles som regel for at nedbringe hastigheden, men da hastighedsmålingerne viser, at der allerede køres med en forholdsvis lav hastighed på strækningen, vil vi nok prioritere at bruge midlerne der, hvor der køres med høje hastigheder og hvor der sker uheld.

Kommunen kan foreslå, at Grundejerforeningen Vedersø Klit tager kontakt til Vester Husby Grundejerforening for at drøfte om grundejerforeningerne i fællesskab kan etablere stiforbindelse mellem områderne.

På vegne af

Lars Møller